تعاریف
o کدینگ کالا : براساس کد تولید کننده – کد کالای تولید کننده – گروه – مدل – سایز –ر نگ فی خرید – فی عمده – درصد حراج – بارکد
o تعیین غرفه بندی و مشخص کردن کالا هر غرفه
o کدینگ حسابها
o تعیین تخفیفات مشتریان عمده فروشی براساس مشترکین
o تعریف دسته چک های پرداختی
عملیات ورود و خروج کالا
o ثبت و چاپ فاکتورهای خرید و مرجوعی توسط بارکد خوان یا از لیست کالا - ثبت تخفیف زیر فاکتور – مشاهده موجودی هر کالا – ثبت توسط دستگاه جمع آوری اطلاعات – فاکتور مجدد خرید و چاپ بصورت سایز A4-A5(تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب بستانکاران )
o ثبت و چاپ فاکتورهای عمده فروشی و مرجوعی توسط بارکد خوان یا از لیست کالا - کنترل سقف اعتبار - ثبت تخفیف خطی و زیر فاکتور- مشاهده موجودی هر کالا – ثبت توسط دستگاه جمع آوری اطلاعات و چاپ بصورت سایز A4-A5 – (تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب بدهکاران )
o ثبت پیش فاکتور عمده و تبدیل آن به فاکتور بعد از تایید پیش فاکتور
o ثبت انبار گردانی در تاریخهای مختلف بصورت دستی – فایل متنی – دستگاههای جمع آوری اطلاعات براساس کل اطلاعات یا یک تولیدی
o مغایرت گیری میان شمارش انبارگردانی با موجود انبار و بعد از مشاهده مغایرتها میتوانید با زدن یک کلید یکسان سازی موجودی انبار براساس شمارش انجام شده بصورت کسر یا اضافات
o ثبت آمار کسری یا اضافات انبار توسط بارکد خوان یا از لیست کالا
o ثبت موجودی اول دوره
عملیات مالی
o ثبت وجه های دریافتی و پرداختی جهت تسویه بصورت نقد – تخفیف – چک
o ثبت سند روزانه حسابداری
o لیست چکهای دریافتی (وصول نشده – در جریان وصول - وصول شده – برگشتی – عودتی – خرج شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ دریافت – بدهکاران
o لیست چکهای پرداختی (پاس نشده – پاس شده – عودت داده شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ پرداخت – بستانکاران
o صدور سند حقوق
o ابطال و رفع ابطال چکهای پرداختی
o تایید اسناد (کل فاکتورهای خرید – مرجوعی – فروش و مرجوعی – وجه های دریافتی و پرداختی و اسناد روزانه ) تا تاریخ مورد نظر جهت جلوگیری از امکان ثبت در تاریخهای گذشته که اسناد آنها تایید شده است که باعث مغایرت در صورتحسابهای ارسال شده میانجامد
گزارشات
o موجودی کالا تعدادی – ریالی بتفکیک تولیدی – کالا – ریز گردش
o آنالیز عمده فروشی بتفکیک تولیدی – کالا – فاکتور
o آنالیز خرید مشتریان عمده فروشی بتفکیک مشتری – کالا – ریز گردش
o آنالیز خرید فروشگاه بتفکیک تولیدی – کالا – ریز – غرفه – خرید روز
o مرور حسابها در سطوح حسابهای کل و معین تا سطح فاکتور – سند روزانه – وجه های دریافتی و پرداختی و اصلاح و حذف در جا و بروز رسانی کل حسابها در گزارش
o صورتحساب
o تهیه صورتحساب امانی براساس موجودی کالا نزد فروشگاه و کسر درصد زیر فاکتور
o سود و زیان بصورت کلی و در سطح کالای هر تولیدی
 
امکانات
o تنظیم کدهای پیش فرض بصورت دلخواه توسط حسابداران محترم
o تنظیم و چاپ بارکد با اندازه های دلخواه و همچنین امکان چاپ براساس کالاهای موجود – کل کالاها – فاکتور خرید – حراجی
o تنظیمات عمومی کاربردی جهت فاکتورهای خرید – عمده و.....
o مدیریت کاربران جهت دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف
o ایجاد سال مالی در هر زمان و انتقال اسامی کالا – حسابها به دوره جدید
o انتقال مانده حسابها در هر زمان از دوره قبل
o صدور سند اختتامیه جهت بستن دوره مالی و محدود کردن دوره در سطح گرفتن گزارش
o ثبت مشخصات فروشگاه شامل نام – آدرس – تلفن و الصاق لوگوی فروشگاه جهت استفاده در فاکتور فروش و صورتحساب
o پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت