تعاریف
o کدینگ کالا : براساس کد تولید کننده – کد کالای تولید کننده – گروه – مدل – سایز –ر نگ فی خرید – فی فروش تک – درصد حراج – بارکد
o تعیین غرفه بندی و مشخص کردن کالا هر غرفه
o کدینگ حسابها
o تعیین بن برای سازمانها جهت فاکتور تک فروشی
o تعیین تخفیفات مشتریان تک فروشی براساس مشترکین یا مشتریان آزاد
o تعریف دسته چک های پرداختی
عملیات ورود و خروج کالا
o ثبت و چاپ فاکتورهای خرید و مرجوعی توسط بارکد خوان یا از لیست کالا - ثبت تخفیف زیر فاکتور – مشاهده موجودی هر کالا – ثبت توسط دستگاه جمع آوری اطلاعات – فاکتور مجدد خرید و چاپ بصورت سایز A4-A5(تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب بستانکاران )
o ثبت انبار گردانی در تاریخهای مختلف بصورت دستی – فایل متنی – دستگاههای جمع آوری اطلاعات براساس کل اطلاعات یا یک تولیدی
o مغایرت گیری میان شمارش انبارگردانی با موجود انبار و بعد از مشاهده مغایرتها میتوانید با زدن یک کلید یکسان سازی موجودی انبار براساس شمارش انجام شده بصورت کسر یا اضافات
o ثبت آمار کسری یا اضافات انبار توسط بارکد خوان یا از لیست کالا
o ثبت موجودی اول دوره
عملیات مالی
ثبت وجه های دریافتی و پرداختی جهت تسویه بصورت نقد – تخفیف – چک
o ثبت سند روزانه حسابداری
o لیست چکهای دریافتی (وصول نشده – در جریان وصول - وصول شده – برگشتی – عودتی – خرج شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ دریافت – بدهکاران
o لیست چکهای پرداختی (پاس نشده – پاس شده – عودت داده شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ پرداخت – بستانکاران
o بستن صندوق روزانه فاکتورهای تک فروشی جهت عدم دسترسی به فاکتورهای روز قبل و بالانس ریالی صندوقداران و همچنین صدور سند اتوماتیک واریزی به بانک و صندوق و هزینه های انجام شده
o صدور سند حقوق
o ابطال و رفع ابطال چکهای پرداختی
o تایید اسناد (کل فاکتورهای خرید – مرجوعی – فروش و مرجوعی – وجه های دریافتی و پرداختی و اسناد روزانه ) تا تاریخ مورد نظر جهت جلوگیری از امکان ثبت در تاریخهای گذشته که اسناد آنها تایید شده است که باعث مغایرت در صورتحسابهای ارسال شده میانجامد
گزارشات
o موجودی کالا تعدادی – ریالی بتفکیک تولیدی – کالا – ریز گردش
o موجودی کالای هر غرفه
o آنالیز تک فروشی بتفکیک تولیدی – کالا – فاکتور – سایز – رنگ – گروه – مدل – غرفه – فروشنده – صندوق دار – روز – ساعت
o آنالیز خرید فروشگاه بتفکیک تولیدی – کالا – ریز – غرفه – خرید روز
o مرور حسابها در سطوح حسابهای کل و معین تا سطح فاکتور – سند روزانه – وجه های دریافتی و پرداختی و اصلاح و حذف در جا و بروز رسانی کل حسابها در گزارش
o صورتحساب
o تهیه صورتحساب امانی براساس موجودی کالا نزد فروشگاه و کسر درصد زیر فاکتور
o سود و زیان بصورت کلی و در سطح کالای هر تولیدی
o گزارش آماری مشتریان نقدی تک فروشی که شماره موبایل آنها گرفته شده جهت تعداد دفعات خرید – مبلغ خرید خالص و همچنین تهیه لیستی جهت دادن SMS
امکانات
o تنظیم کدهای پیش فرض بصورت دلخواه توسط حسابداران محترم
o تنظیم و چاپ بارکد با اندازه های دلخواه و همچنین امکان چاپ براساس کالاهای موجود – کل کالاها – فاکتور خرید – حراجی
o تنظیمات عمومی کاربردی جهت فاکتورهای خرید – تک فروشی و.....
o مدیریت کاربران جهت دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف
o ایجاد سال مالی در هر زمان و انتقال اسامی کالا – حسابها به دوره جدید
o انتقال مانده حسابها در هر زمان از دوره قبل
o صدور سند اختتامیه جهت بستن دوره مالی و محدود کردن دوره در سطح گرفتن گزارش
o ثبت مشخصات فروشگاه شامل نام – آدرس – تلفن و الصاق لوگوی فروشگاه جهت استفاده در فاکتور فروش و صورتحساب
o پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
o امکان انتقال اطلاعات مشخصات کالا – فاکتورهای خرید و مرجوعی توسط فلش – نرم افزارهای اینترنتی مثل ANYDESKو .. از انبار به فروشگاه جهت بروز آوری موجودی فروشگاه
• مشخصات نرم افزار سمت فروشگاه
o امکان انتقال اطلاعات فاکتورهای نک فروشی و مرجوعی از فروشگاه به انبار توسط فلش – نرم افزارهای اینترنتی مثل ANYDESKو ..
o ثبت و چاپ فاکتورهای تک فروشی و مرجوعی توسط بارکد خوان یا از لیست کالا - ثبت تخفیف خطی و زیر فاکتور و همچنین ثبت شماره موبایل مشتریان تک فروشی و سایر اطلاعات - مشاهده موجودی هر کالا – امکان تسویه با دستگاههای کارت خوان و چاپ با سایزهای FISH-A4-A5
o چاپ حواله های ارسال شده
o موجودی کالا تعدادی بتفکیک تولیدی – کالا – ریز گردش
o موجودی کالای هر غرفه
o آنالیز تک فروشی بتفکیک تولیدی – کالا – فاکتور – سایز – رنگ – گروه – مدل – غرفه – فروشنده – صندوق دار – روز – ساعت
o تنظیم و چاپ بارکد با اندازه های دلخواه و همچنین امکان چاپ براساس کالاهای موجود – کل کالاها
o تنظیمات عمومی کاربردی جهت فاکتورهای تک فروشی و.....
o مدیریت کاربران جهت دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف
o ثبت مشخصات فروشگاه شامل نام – آدرس – تلفن و الصاق لوگوی فروشگاه جهت استفاده در فاکتور فروش
o پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت