تعاریف
o کدینگ حساب ها (مشتریان – پارچه فروشان – خرازان - پرسنل – کارگاهی – ویزیتور و...)
o کدینگ انبار
o کدینگ پارچه با امکان مشخص کردن موجودی اول دوره ریالی/متراژی – فروشنده پارچه
o کدینگ کالای ساخته شده با امکان مشخص کردن کد انبار – سایز و رنگ – بارکد – فی تمام شده – فی فروش و.....
o کدینگ خدمات کارگاهی با امکان مشخص کردن اجرت هر خدمات (دوخت – گلدوزی – سنگ شوری – منجوق دوزی و .... )
o تعریف دسته چک های پرداختی
عملیات کارگاهی
o ثبت فرم برش (کسر از موجودی انبار پارچه – اضافه شدن به موجودی کار برش خورده – موجودی انبار برشکار – چنانچه برشکار بصورت کار برش خورده دستمزد بگیر بستانکاری میشود )
o ثبت فرم تحویل کار برش خورده به کارگاه جهت دوخت (کسر از موجودی انبار برش خورده – اضافه شدن به موجودی کارگاه بابت خدمات دوخت )
o ثبت فرم تحویل کار دوخت شده به کارگاه جهت خدماتهای مختلف (کسر از موجودی انبار تولید شده - اضافه شدن به موجودی کارگاه بابت خدمات مورد نظر)
o ثبت فرم تحویل کار دوخت شده و یا سایر خدمات از کارگاه (کسر از موجودی انبار کارگاه – اضافه شدن به موجودی انبار تولید – بخاطر ثبت اجرت انجام کار کارگاه موردنظر بستانکار میشود )
o ثبت فرم برگشت کار دوخت شده یا سایر خدمات به کارگاه (اضافه شدن به موجودی انبار کارگاه – کسر از موجودی انبار تولید – بخاطر ثبت اجرت برگشت کارگاه موردنظر بدهکار میشود )
عملیات خرید و فروش
o ثبت و چاپ فاکتورهای خرید پارچه و مرجوعی - ثبت طاقه – ریز/خلاصه متراژ - ثبت تخفیف زیر فاکتور – مشاهده موجودی هر پارچه تاثیر آنی در موجودی انبار پارچه و حساب بستانکاران فروشنده )
o ثبت و چاپ فاکتورهای خرید کارآماده و مرجوعی - ثبت تعداد - ثبت تخفیف زیر فاکتور – مشاهده موجودی هر کالا تاثیر آنی در موجودی انبار تولیدی و حساب بستانکاران فروشنده )
o ثبت و چاپ فاکتورهای خرید خرج کار و مرجوعی - ثبت مقداری - ثبت تخفیف زیر فاکتور - تاثیر آنی در حساب بستانکاران فروشنده )
o ثبت و چاپ فاکتورهای فروش کالای تولید شده و مرجوعی توسط بارکد خوان /دستی یا لیست کالا- ثبت تخفیف زیر فاکتور – مشاهده موجودی هر کالا - امکان تسویه با دستگاههای کارت خوان در مورد فروشهای نقدی و صدور سند دریافت وجه بصورت اتوماتیک و چاپ با سایزهایA4-A5 تاثیر آنی در موجودی انبار تولید و حساب بدهکاری مشتری )
o قابلیت اتصال دستگاه جمع آوری اطلاعات جهت صدور فاکتور فروش کالای تولید شده
o - ثبت سفارش های دریافت شده از مشتریان و تبدیل آن به فاکتور فروش و تهیه گزارش مانده سفارش مشتری
o ثبت پیش فاکتور فروش کالای تولید شده
o ثبت و چاپ فاکتورهای فروش پارچه و مرجوعی - ثبت طاقه – ریز/خلاصه متراژ - ثبت تخفیف زیر فاکتور – مشاهده موجودی هر پارچه تاثیر آنی در موجودی انبار پارچه و حساب بستانکاران فروشنده )
مالی
o ثبت وجه های دریافتی و پرداختی جهت تسویه بصورت نقد – تخفیف – چک
o ثبت سند روزانه حسابداری
o لیست چکهای دریافتی (وصول نشده – در جریان وصول - وصول شده – برگشتی – عودتی – خرج شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ دریافت – بدهکاران
o لیست چکهای پرداختی (پاس نشده – پاس شده – عودت داده شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ پرداخت – بستانکاران
o صدور سند حقوق
o ابطال و رفع ابطال چکهای پرداختی
o تایید اسناد (کل فاکتورهای خرید – مرجوعی – فروش و مرجوعی – وجه های دریافتی و پرداختی و اسناد روزانه ) تا تاریخ مورد نظر جهت جلوگیری از امکان ثبت در تاریخهای گذشته که اسناد آنها تایید شده است که باعث مغایرت در صورتحسابهای ارسال شده میانجامد
گزارشات
o موجودی انبار کالای تولید شده تعدادی – ریالی بتفکیک خلاصه و ریز گردش
o موجودی انبار پارچه طاقه ای – متراژی – ریالی بتفکیک خلاصه و ریز گردش
o کارکرد برشکاران بتفکیک کار برش خورده – مانده پارچه مصرفی
o کارکرد کارگاه مانده کار و گردش بتفکیک کارگاه – خدمات – کار بصورت ریالی و تعدادی
o آنالیز فروش بتفکیک کالا – مشتری – ریز گردش
o آنالیز خرید مشتری بتفکیک مشتری – کالا براساس بهترین خرید و بیشترین مرجوعی و ریز فاکتورهای یک مشتری و همچنین کالاهای خریداری نشده برای یک مشتری
o آنالیز خرید پارچه بصورت ریز و خلاصه بتفکیک فروشنده – کد پارچه
o مرور حسابها در سطوح حسابهای کل و معین تا سطح فاکتور – سند روزانه – وجه های دریافتی و پرداختی و اصلاح و حذف در جا و بروز رسانی کل حسابها در گزارش
o صورتحساب o سود و زیان کالای تولید شده بصورت کلی و در سطح هر کالا
o سود و زیان خرید و فروش پارچه
امکانات
o تنظیم کدهای پیش فرض بصورت دلخواه توسط حسابداران محترم
o تنظیم و چاپ بارکد با اندازه های دلخواه
o تنظیمات عمومی کاربردی جهت فاکتورهای خرید – فروش و .....
o مدیریت کاربران جهت دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف
o ایجاد سال مالی در هر زمان و انتقال اسامی کالا – حسابها و خدمات به دوره جدید
o انتقال مانده حسابها در هر زمان از دوره قبل
o صدور سند اختتامیه جهت بستن دوره مالی و محدود کردن دوره در سطح گرفتن گزارش
o ثبت مشخصات تولیدی /مزون شامل نام – آدرس – تلفن و الصاق لوگوی جهت استفاده در فاکتور فروش و صورتحساب
o پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت
 
 

تصـاویر محیط برنــامه