نرم افزار اندروید فروشگاهی
این نرم افزار امکان ارتباط گوشی های هوشمند / تبلت با نرم افزار فروشگاهی یا صندوق رازی بصورت ONLINE/OFFLINE در محیط اندروید جهت تسهیل در امور فروش و انبارداری طبق ویژگیهای ذیل را فراهم میکند
o نمایش موجودی یک کالا بتفکیک سایز و رنگ یا ساده روی صفحه نمایش بدو روش :
1- خواندن بارکد کالا روی رگال توسط بارکدخوان همراه گوشی / تبلت
2- وارد کردن بارکد کالا بصورت دستی
o موجودی کالاهای تولیدی ها بتفکیک سایز و رنگ یا ساده
o انبارگردانی کالاهای هر تولیدی بدو روش :
1-توسط بارکد خوان همراه گوشی / تبلت
2- وارد کردن بارکد کالا بصورت دستی و امکان انتقال اطلاعات به سیستم نرم افزاری فروشگاهی رازی
o مغایرت گیری موجودی کالاهای هر تولیدی که توسط انبارگردانی انجام شده باشد بتفکیک هر تولیدی
o امکان بروز رسانی لحظه ای جهت انتقال اطلاعات از نرم افزار فروشگاهی یا صندوق فروشگاهی رازی
o نمایش ساعت و تاریخ بروز رسانی
o امکان تنظیم کردن برنامه APP :
1- نمایش موجودی بدو صورت ONLINE/OFFLINE
2- امکان مشخص کردن آیتم سایز و رنگ یا ساده با توجه به آیتم نرم افزار فروشگاهی رازی خود
3- جهت ارتباط با نرم افزار فروشگاهی رازی مرکز یا صندوق فروشگاهی رازی
نرم افزار اندروید تولید و پخش
این نرم افزار امکان ارتباط گوشی های هوشمند / تبلت با نرم افزار تولید و پخش رازی بصورت ONLINE/OFFLINE در محیط اندروید جهت تسهیل در امور فروش / انبارداری /حسابداری طبق ویژگیهای ذیل را فراهم می کند
o ثبت فاکتور فروش توسط گوشی های هوشمند / تبلت برای هر مشتری در SHOW ROOM و انتقال فاکتورها به نرم افزار تولید و پخش بدو روش :
1- توسط بارکد خوان همراه گوشی / تبلت
2- وارد کردن کد کالا یا بارکد کالا بصورت دستی
o نمایش موجودی یک کالا بتفکیک سایز و رنگ یا ساده روی صفحه نمایش بدو روش :
1- خواندن بارکد کالا انبار توسط بارکدخوان همراه گوشی / تبلت
2- وارد کردن بارکد کالا انبار بصورت دستی
o موجودی کالاهای انبار بتفکیک سایز و رنگ یا ساده
o انبارگردانی کالاهای انبار بدو روش :
1- توسط بارکد خوان همراه گوشی / تبلت
2- وارد کردن بارکد کالا بصورت دستی
o مغایرت گیری موجودی کالاهای انبار که توسط انبارگردانی انجام شده باشد
o امکان مشاهده خلاصه صورتحساب مشتریان خویش
o امکان مشاهده ریز گردش صورتحساب مشتریان خویش
o امکان بروز رسانی لحظه ای جهت انتقال اطلاعات از نرم افزار تولید و پخش رازی
o نمایش ساعت و تاریخ بروز رسانی
o امکان تنظیم کردن برنامه APP :
1- نمایش موجودی بدو صورت ONLINE/OFFLINE
2- امکان مشخص کردن آیتم سایز و رنگ یا ساده با توجه به آیتم نرم افزار تولید و پخش رازی خود