تعاریف
o تعریف کالا و خدمات (گروه بندی کالا و خدمات – مشخص کردن موجودی اول دوره برای کالاهایی که در انبار موجود میباشند )
o تعریف حسابهای فروشندگان – پرسنل – حسابهای جاری و....
o امکان تعریف مانده افتتاحیه برای کلیه حسابها
o تعریف مشتریان (نام - شماره همراه )
o مشخص کردن درصد سهم هر پرسنل از خدمات جهت محاسبه عملکرد ریالی هر پرسنل
عملیات ورود و خروج کالا
o ثبت فاکتور خرید اقلام و مرجوعی و تاثیر آن در انبار کالا و حسابداری
o ثبت فاکتور روزانه خدمات به مشتری بتفکیک پرسنل و نوع خدمات و مبلغ و تاثیر آن بر درآمد روزانه و محاسبه سهم پرسنل
o ثبت و چاپ فاکتور خدمات (تاریخ – سریال برای هر روز – کد پرسنل – کد خدمات – فی خدمات )
o تعیین وقت برای مشتری در تاریخ مورد نظر و ریز خدماتهای مختلف و مشخص کردن پرسنل برای آن خدمات – ساعت
o ثبت قرارداد عروس (مشتری – مبلغ قرارداد-تاریخ مراجعه - ساعت انجام خدمات - ریز خدماتهای مختلف و مشخص کردن پرسنل برای آن خدمات )
o ثبت اجاره لوازم (مشتری – کالا – مبلغ اجاره – مبلغ بیعانه – مبلغ خسارت و همچنین امکان عودت لوازم نیز هست )
عملیات مالی
o ثبت دریافت وجه و پرداخت وجه بصورت چک و نقد
o سند حسابداری
o لیست چکهای دریافتی براساس سررسید چکها در وضعیتهای مختلف و امکان تغییر وضعیت چکها(وصول نشده – وصول شده – خرج – برگشتی ) و تاثیر آن در حساب اشخاص و بانک
o لیست چکهای پرداختی براساس سررسید چکها در وضعیتهای مختلف و امکان تغییر وضعیت
چکها(پاس نشده و پاس شده ) و تاثیر آن در حساب اشخاص و بانک
گزارشات
o گزارش از لیست وقت های تعیین شده برای مشتریان بتفکیک پرسنل و خدمات و تاریخ و ساعت
o گزارش فروش از لیست قراردادها بصورت ریز و خلاصه
o گزارش خرید ها بصورت ریز و خلاصه از تاریخ تا تاریخ
o گزارش خدمات بصورت ریز و خلاصه از تاریخ تا تاریخ
o گزارش درآمد خدمات (بتفکیک پرسنل – خدمات – جمع خدمات – سهم پرسنل – سهم کارفرما)
o گزارش صندوق نقدی
o گزارش صورتحساب ها بصورت ریز گردش و خلاصه
o گزارش خلاصه صورتحساب براساس گروه حسابها از تاریخ تا تاریخ
o گزارش موجودی کالا بصورت خلاصه مانده و ریز گردش هر کالا
o گزارش صورت حسابهای بانکی بصورت خلاصه و ریز گردش هر حساب
 
امکانات
o کالر آیدی
o امکان ارسال پیامک با توضیحات مورد نیاز بعد از ثبت فاکتور خدمات – جهت یادآوری وقت تعیین شده برای مشتریان – جهت وقت تعیین شده برای عروس خانمها
o امکان ارسال پیامک بصورت تکی – یاد آوری – تبلیغاتی
o تعریف کاربران و تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر
o پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت
 
 
 

تصــاویر محیط بـــرنامه