تعاریف
o ثبت کدینگ کل – معین – تفصیل
o ثبت مراکز هزینه – زیرگروههای مراکز هزینه
o ثبت کدینگ بانکهای رایج کشور
o ثبت کدینگ نوع وجه با حسابهای مرتبط و ورودیهای قابل تعریف در هنگام ثبت دریافت و پرداخت
عملیات
o ثبت اسناد روزانه
o مرتب سازی اسناد – ادغام اسناد - تایید اسناد موقت - کپی اسناد
o چاپ اسناد روزانه بصورت عادی – استاندارد براساس از تاریخ تا تاریخ – از سند تا سند
o ثبت وجه های دریافتی و پرداختی با امکان صدور سند حسابداری
گزارشات
o لیست چکهای دریافتی (وصول نشده – وصول شده – برگشتی – خرج شده ) براساس فیلترهای متنوع جستجو و با امکان صدور سند حسابداری
o لیست چکهای پرداختی (پاس نشده – پاس شده ) براساس فیلترهای متنوع جستجو و با امکان صدور سند حسابداری
o گزارش مراکز هزینه بصورت خلاصه و ریز از یک مرکز یا کل مراکز
o گزارش دفتر روزنامه بتفکیک گردش سند – ماه جهت ثبت در دفتر پلمپ شده
o گزارش دفتر کل براساس یک حساب کل یا همه حسابها از تاریخ تا تاریخ ثبت در دفتر پلمپ شده
o گزارش دفتر معین براساس از حساب کل – معین تا حساب کل – معین یا همه حسابها در سطح معین از تاریخ تا تاریخ
o گزارش دفتر تفضیلی براساس یک حساب کل – معین - تفصیلی یا همه حسابها در سطح تفصیل از تاریخ تا تاریخ
o گزارش تراز آزمایشی دوستونی /چهارستونی در سطوح کل – معین – تفصیل – همه سطوح براساس از تاریخ تا تاریخ و کدهای هر سطح
o مرور حسابها در سطوح مختلف کل – معین – تفصیل تا سند حسابداری با امکان اصلاح سند و اعمال در جا در گزارش پیش رو براساس از سند تا سند از تاریخ تا تاریخ
امکانات
o صدور سند حسابهای موقت - اختتامیه و افتتاحیه در پایان سال مالی و شروع سال مالی
o تعریف کاربران و مشخص کردن سطوح دسترسی
o ایجاد سال مالی چند شرکتی
o تعیین محدوده سال مالی جهت کنترل کاربر در هنگام زدن سند
o دسترسی سریع به سالهای مالی
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت
 
 

تصـاویـر محیط برنــامه