تعاریف
o تعریف محل های خدمت
o تعریف کارگاههای مختلف
o تعریف مشخصات پرسنل براساس جداول سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی
o تعریف جدول 131
عملیات
o ثبت احکام با پارامترهای ثابت حقوق
o ثبت کارکرد ماهانه با پارامترهای متغییر مزایا و کسورات
o محاسبه سنوات
o ثبت مرخصی
گزارشات
o لیست حقوق ماهانه بصورت ریز یک ماه و خلاصه از ماه تا ماه هر کارگاه
o لیست مالیات ماهانه و تهیه فایل الکترونیکی مورد سازمان مالیاتی
o لیست بیمه ماهانه و تهیه فایل الکترونیکی مورد تایید سازمان تامین اجتماعی
o لیست فیش حقوق ماهانه
o لیست هزینه یابی حقوق و دستمزد از ماه تا ماه بتفکیک محل خدمت هر کارگاه
امکانات
o تعیین پیش فرضهای پارامترهای حقوق مثل حق اولاد – مسکن – بن – سقف معافیت بیمه – حداقل حقوق روزانه
o به روز رسانی فایل های بیمه و مالیات سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی
o تعریف کاربران و مشخص کردن سطوح دسترسی
o ایجاد سال مالی
o دسترسی سریع به سالهای مالی
o پشتبانی و بازیابی اطلاعات
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت
 
 

تصــاویر محیط بــرنامه