نرم افزاره حسابداری و خزانه داری شرکتی (مالی)
 
حسابداری فن طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل ، ثبت و تلخیص اطلاعات مالی می باشد که در نهایت به شکل گزارش های مالی ارائه می شود به طوری كه براي استفاده كنندگان اطلاعات شرایط و امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهانه را فراهم سازد. امروزه انجام اين فرآيند بدون استفاده از تکنولوژي هاي روز که بخشي از آن را نرم افزارها تشکيل مي دهند امکان پذير نمي باشد. نرم افزار حسابداری مالی باید به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت سازگاری و انعطاف با هر نوع ساختار مالی (اعم از ساختار مالی شرکت‌های پیمانکاری ، بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی و...) را داشته باشد .
 
 
 
 
 

ویژگی های اصلی

-        ثبت کدینگ کل – معین – تفصیل
-        مرتب سازی اسناد – ادغام اسناد  - تایید اسناد موقت  - کپی اسناد
-        گزارش تراز آزمایشی براساس در سطوح  کل – معین – تفصیل – همه سطوح براساس از تاریخ تا تاریخ و کدهای هر سطح
-        مرور حسابها در سطوح مختلف کل – معین – تفصیل تا سند حسابداری با امکان اصلاح سند و اعمال در جا در گزارش پیش رو براساس از سند تا سند از تاریخ تا تاریخ

ویژگی های کلی

-        ثبت کدینگ کل – معین – تفصیل
-        ثبت مراکز هزینه – زیرگروههای مراکز هزینه
-        ثبت اسناد روزانه
-        مرتب سازی اسناد – ادغام اسناد  - تایید اسناد موقت  - کپی اسناد
-        چاپ اسناد روزانه بصورت عادی – استاندارد براساس از تاریخ تا تاریخ – از سند تا سند
-        گزارش مراکز هزینه بصورت خلاصه و ریز از یک مرکز یا کل مراکز
-        گزارش دفتر روزنامه بتفکیک گردش سند – ماه جهت ثبت در دفتر پلمپ شده
-        گزارش دفتر کل براساس یک حساب کل یا همه حسابها از تاریخ تا تاریخ  ثبت در دفتر پلمپ شده
-        گزارش دفتر معین براساس از حساب کل – معین  تا حساب کل – معین یا همه حسابها در سطح معین از تاریخ تا تاریخ
-        گزارش دفتر تفضیلی  براساس یک حساب کل – معین  - تفصیلی  یا همه حسابها در سطح تفصیل  از تاریخ تا تاریخ
-        صدور سند اختتامیه و افتتاحیه در پایان سال مالی و شروع سال مالی
-        تعریف کاربران و مشخص کردن سطوح دسترسی
-        ایجاد سال مالی چند شرکتی
-        تعیین محدوده سال مالی جهت کنترل کاربر در هنگام زدن سند
-         دسترسی سریع به سالهای مالی
 
 
محیط برنامه