تعاریف
o کدینگ پارچه : میتوانید براساس کد اصلی - گروه 1و2 – کالیته و تولید اتوماتیک بارکد از ترکیب کداصلی و کد کالیته
o مشخص کردن موجودی اول دوره مقداری / ریالی /طاقه ای
o کدینگ حسابها (مشتریان – فروشندگان – واسطه ها و.......)
o مشخص کردن مانده بدهکاری / بستانکاری حسابها
o کدینگ ارزهای رایج جهان
عملیات ورود و خروج پارچه
o ثبت و چاپ فاکتورهای خرید و مرجوعی :نوع ارز- فی ارز – فی ریالی - کالیته - طاقه /عدل- مقدار- ثبت تخفیف خطی زیر فاکتور – هزینه حمل - چاپ - (تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب بدهکاری /بستانکاران )
o ثبت و چاپ فاکتورهای فروش و مرجوعی :واسطه – فی پورسانت طاقه /عدل – فی پورسانت مقداری - کالیته - طاقه /عدل- مقدار- ثبت تخفیف خطی زیر فاکتور – هزینه حمل - چاپ (تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب بدهکاری /بستانکاران )
عملیات مالی
o ثبت وجه های دریافتی جهت تسویه بصورت نقد – تخفیف – چک
o ثبت وجه های پرداختی جهت تسویه بصورت ارزی / ریالی نقد – تخفیف – چک
o ثبت سند روزانه حسابداری
o لیست چکهای دریافتی (نزد صندوق – وصول شده – برگشتی – خرج شده ) براساس فیلترهای متنوع و امکان گرفتن راس چکهای نزد صندوق
o لیست چکهای پرداختی (پاس نشده – پاس شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ پرداخت – بستانکاران
گزارشات
o صورتحساب ریالی ریز حسابها با امکانات ذیل :
- سورت صعودی و نزولی گردش
- نمایش ریز چکهای دریافتی و پرداختی بصورت خلاصه
- فیلتر روی ستونهای تاریخ – شرح – مبالغ بدهکاری /بستانکاری
- امکان تفکیک نوع گردش عملیات :- خرید – مرجوعی خرید – فروش – مرجوعی فروش – اسناد نقد – چک – تخفیف – سندهای دستی که بصورت پیش فرض همه نوع گردش ابتدا آورده میشود
- نمایش گردشها بصورت رنگی /سیاه و سفید برای هر نوع عملیات
o صورتحساب ارزی ریز حسابها با امکان انتخاب نوع ارز و امکانات ذیل:
- سورت صعودی و نزولی گردش
- فیلتر روی ستونهای تاریخ – شرح – مبالغ بدهکاری /بستانکاری
- امکان تفکیک نوع گردش عملیات :- خرید – مرجوعی خرید – اسناد نقد – تخفیف که بصورت پیش فرض همه نوع گردش ابتدا آورده میشود
- نمایش گردشها بصورت رنگی /سیاه و سفید برای هر نوع عملیات
o خلاصه مانده کل حسابها در سطوح مورد نظر
o صورتحساب ریز حسابها در سطح ریز فاکتور با امکانات ذیل :
- سورت صعودی و نزولی گردش
- فیلتر روی ستونهای تاریخ – شرح – مبالغ بدهکاری /بستانکاری
- امکان تفکیک نوع گردش عملیات :- خرید – مرجوعی خرید – فروش – مرجوعی فروش – اسناد نقد – چک – تخفیف – سندهای دستی که بصورت پیش فرض همه نوع گردش ابتدا آورده میشود
- نمایش گردشها بصورت رنگی /سیاه و سفید برای هر نوع عملیات
o صورتحساب مشتریان واسطه
o بیلان کل حسابها
o صورتحساب صندوق
o صورتحساب بانک بصورت ریز و خلاصه
o گزارش خرید و فروش بتفکیک خرید و مرجوعی و فروش و مرجوعی - بصورت ریز و خلاصه
- امکان فیلتر روی ستونها
- نوع عملیات : خرید / مرجوعی یا فروش / مرجوعی
- گروه بندی در سطوح پارچه – طاقه /عدل – مقداری – فی
o موجودی پارچه مقداری /طاقه /عدل – ریالی بتفکیک گروه 1و2 پارچه با امکان ریز گردش
o گزارش فروش واسطه براساس فی پورسانت طاقه /عدل – مقداری
 
امکانات
o تنظیمات عمومی کاربردی جهت فاکتورهای خرید – فروش و.....
o مدیریت کاربران جهت دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف
o ایجاد سال مالی در هر زمان و انتقال اسامی پارچه – حسابها به دوره جدید
o انتقال مانده حسابها در هر زمان از دوره قبل
o ثبت مشخصات مجموعه شامل نام – آدرس – تلفن و الصاق لوگوی جهت استفاده در فاکتور فروش و صورتحساب
o پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت