تعاریف
o کدینگ کالا : میتوانید براساس کد اصلی - گروه 1و2 – و واحد اندازه گیری کدینگ داشته باشید
o مشخص کردن موجودی اول دوره تعدادی / ریالی
o کدینگ حسابها (مشتریان – فروشندگان – هزینه ها و.......)
o مشخص کردن مانده بدهکاری / بستانکاری حسابها
عملیات ورود و خروج کالا
o ثبت و چاپ فاکتورهای خرید و مرجوعی : کد کالا - شماره سریال (امکان کنترل سریال تکراری در خرید و در مرجوعی کنترل سریال موجود ) - فی – تعداد - تخفیف خطی و زیر فاکتور – هزینه حمل – مالیات برارزش افزوده - چاپ - (تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب بدهکاری /بستانکاران )
o ثبت و چاپ فاکتورهای فروش عمده و مرجوعی : کد کالا - شماره سریال (امکان کنترل سریال تکراری و موجود بودن در فروش و کنترل سریال فروش رفته هنگام مرجوعی و دارای سابقه خرید ) - فی – تعداد - تخفیف خطی و زیر فاکتور – هزینه حمل – مالیات برارزش افزوده - چاپ - (تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب بدهکاری /بستانکاران )
o ثبت و چاپ فاکتورهای فروش تک و مرجوعی : کد کالا - شماره سریال (امکان کنترل سریال تکراری و موجود بودن در فروش و کنترل سریال فروش رفته هنگام مرجوعی و دارای سابقه خرید ) - فی – تعداد - تخفیف خطی و زیر فاکتور – هزینه حمل – مالیات برارزش افزوده - چاپ - (تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب صندوق نقدی )
عملیات مالی
o ثبت وجه های دریافتی جهت تسویه بصورت نقد – تخفیف – چک
o ثبت وجه های پرداختی جهت تسویه بصورت نقد – تخفیف – چک
o ثبت سند روزانه حسابداری
o لیست چکهای دریافتی (نزد صندوق – وصول شده – برگشتی – خرج شده ) براساس فیلترهای متنوع و امکان گرفتن راس چکهای نزد صندوق
o لیست چکهای پرداختی (پاس نشده – پاس شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ پرداخت – بستانکاران
گزارشات
o صورتحساب ریز حسابها
o خلاصه مانده کل حسابها
o صورتحساب ریز حسابها در سطح ریز فاکتور
o بیلان کل حسابها
o صورتحساب صندوق
o صورتحساب بانک بصورت ریز و خلاصه
o گزارش خرید و فروش عمده بتفکیک خرید و مرجوعی و فروش و مرجوعی
o گزارش تک فروشی
o گزارش سود و زیان کالا
o موجودی انبار تعدادی – ریالی بتفکیک گروه 1و2 با امکان ریز گردش
 
امکانات
o چاپ چک
o تنظیمات عمومی کاربردی جهت فاکتورهای خرید – فروش و.....
o مدیریت کاربران جهت دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف
o ایجاد سال مالی در هر زمان و انتقال اسامی کالا – حسابها به دوره جدید
o انتقال مانده حسابها در هر زمان از دوره قبل
o ثبت مشخصات مجموعه شامل نام – آدرس – تلفن و الصاق لوگوی
o پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت