تعاریف
- فروشندگان
- عاملین فروش
- نوع اتومبیل
- رنگ اتومبیل
- اتومبیل (نوع اتومبیل– رنگ – مدل - شماره شاسی – شماره موتور)
- نوع ارز
- گمرکات
- باربری
عملیات خرید و فروش
• سفارش خودرو (فروشنده – کد اتومبیل– قیمت خرید ارزی– نوع ارز- نرخ تبدیل به ریال – قیمت به ریال(
• بارگیری از مبدا (تاریخ بارگیری – تاریخ ورود به گمرک – نام گمرک – شماره سفارش - کد اتومبیل–قیمت خرید ارزی – نوع ارز- نرخ تبدیل به ریال – قیمت به ریال(
• ترخیص از گمرک (کد اتومبیل– تصویر پروانه گمرک – تصویر برگه کوتاژ– تصویر لیست عدل –هزینه گمرک(
• فاکتور خرید (فروشنده – قیمت – تخفیف – مالیات برارزش افزوده(
• فاکتور فروش (عامل فروش – کد اتومبیل– مبلغ فروش – مبلغ کمیسیون – مبلغ نهایی)
• پلاک گذاری ( کد اتومبیل– مالیات – عوارض – خزانه – تصویر بیمه شخص ثالث – تصویر شهرداری – تصویر شناسنامه خودرو-تصویر ثبت تبصره 13 – تحویل پلاک فلزی – تحویل مدارک به مسئول سند – سایر هزینه ها)
• ارسال خودرو به پارگینگ (کد اتومبیل - تاریخ بارگیری – نام باربری– نام خودرو بر- تاریخ تخلیه- مشخصات گیرنده – تاریخ خروج از پارگینگ به عاملین فروش – نام عامل فروش(
• جابجایی بین عوامل فروش
• وکالت اسناد خودرو(کد اتومبیل–هزینه وکالت – تنظیم وکالت در دفتر خانه – تاریخ و مدت وکالت – شماره سند وکالت – تصویر شناسنامه – کارت ملی خریدار –تصویر اصل وکالت-تصویر مالک –تاریخ تحویل وکالت – حق توکیل به غیر –امکان وکالت مجدد – مشخصات گیرنده و تحویل دهنده(
• صدور سند خودرو (کد اتومبیل– تاریخ مراجعه برای سند قطعی – تصویر تائیدیه نقل و انتقال – تصویر شناسنامه مالکیت جدید – مشخص کردن (اصل عوارض شهرداری – پروانه گمرک – لیست عدل بندی – کپی بیمه نامه) –هزینه سند قطعی منقول – تاریخ سند قطعی –تنظیم در دفترخانه – شماره سند قطعی –مازاد هزینه سند قطعی – تصویر اصل سند قطعی منقول –خلافی – مبلغ خلافی – از تاریخ تا تاریخ زمان خلافی – تغییر نام برای سند
 
امکانات
• تعریف کاربران
• مشخص کردن سطح دسترسی
• ایجاد دوره مالی
• پشتیبانی از اطلاعات و امکان باز خوانی اطلاعات
• تغییر رنگ فرمها
• تنظیمات کلیدها – چاپگر
 
 
 

تصاویــر محیــط برنــامه

 

پ